วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต           อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                         มาตรฐานการปฏิบัติงาน                             แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ                   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี            รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี                แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง                 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล               ขั้นตอนการบริการ/อำนวยความสะดวก      การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา  
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
และกระทรวงศึกษาธิการ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 
    TOP 10
    TOP 4 VDO
   ข้อมูลบริการ
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    ระบบ E-MES 62
    คำถาม-คำตอบ
    Social-Network
    E–Service
  บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศติดตามฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    กลุ่มตรวจสอบภายใน
    กลุ่มกฎหมายและคดี
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    กลุ่มนโยบายและแผน
   โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 25...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติ...
ภาพทั้งหมด : 8

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
เริ่มใช้และเรียนรู้ Google for Education
 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.