วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
๏ปฟ Untitled Document
ผู้บริหารการศึกษา

นายอนันต์ พันนึก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


นายอรรถกร ชัยมูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


นายวีรพล สารบรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


นายมติชน มูลสูตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


นายวริทธิ จันทามี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


นางสาวรุ่งนภา ธิศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปิยะนุช สมคุณา

นักทรัพยากรบุคคล


นายปรีชัย ศรีชัยโย

นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุชัญญา ลุนาวงค์

นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ

นักทรัพยากรบุคคล


นายศิริศาสตร์ สีต่างคำ

นักทรัพยากรบุคคล


นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณ

นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

นางสาวฤตินันท์ บุญกอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายณัฐพงษ์ จิตชัย

พนักงานราชการ(ครู)


กลุ่มนโยบายและแผน

นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนภารัตน์ ตันนารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางพรรณี หินวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางภัทราพร กองแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


กลุ่มกฎหมายและคดี

นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์

นิติกร


นายกริสดา พันธุ์สมบัติ

นิติกร


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางศศิญา ศรีธนบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาววิริยา มาลายุทธศรี

นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์

ศึกษานิเทศก์


นางสาวธันย์ชนก อินเสมียน

ศึกษานิเทศก์


นายชาตรี ราชบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์


นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาน

ศึกษานิเทศก์


นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียว

ศึกษานิเทศก์


นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์

ศึกษานิเทศก์


นางมติภา ชัยชิต

ศึกษานิเทศก์


นายวิวัฒน์ ผาวันดี

ศึกษานิเทศก์


นางจิตราพร ราชบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์


นางสาวพวงชมพู พันธุวร

ศึกษานิเทศก์


นางสวาท ไตรโยธี

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสมหมาย โยธากุล

ศึกษานิเทศก์


นางฉวีวรรณ โยคิน

ศึกษานิเทศก์


นางจารุวรรณ จันทร์ใบ

ศึกษานิเทศก์


นางสาววิไลพร พรมศรี

ศึกษานิเทศก์


นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต

ศึกษานิเทศก์


กลุ่มอำนวยการ

นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา

นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววาสนา อุปัชฌาย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกฤษดา หาญอุดม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายพนอม ?คชวงษ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นางปิยะวดี ไทยชาติ

เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชัย จันทะคาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายประถม บทมาตรย์

ช่างไม้ชั้น 4


นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ

พนักงานขับรถ ส2/หัวหน้า


นายเขตต์ โคตษา

ช่างไม้ชั้น 4


นายสไกรจักร วงศ์นุกูล

พนักงานธุรการ ส 4


นายโยธิน จิตต์อำมาตย์

พนักงานธุรการ ส 4


นางจริญญา นาคเสน

แม่บ้าน


นางสาวนุสรา อาสนานิ

พนักงานพิมพ์ดีด


นายสิทธิชัย ศริจันโท

พนักงานพัสดุ ส 3


นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญจะมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายวินัย รูปขันธ์

ช่างไม้ชั้น 4


นายสุวรรณ มาลาศรี

พนักงานขับรถ


นายศุภกร พลพิทักษ์

พนักงานขับรถ


นางอุมาพร คงสนิท

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ


นางนิภาดา ศรีเชียงสา

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเจนจิรา อัคราช

นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ


นางปิยพร สิงห์สุวรรณ

นักวิชาการศึกษา


นางจีรพรรณ จเรรัชต์

นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุจิตตรา เหล่าหงษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอรวรรณ เมืองพวน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายสหัสพงศ์ ธนสิทธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายหยัด ขจรเกียรติผดุง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางเสาวรี สามารถกุล

นักวิชาการศึกษา


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสังวาล ชาวเหนือ

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางพิลัยพร หมั่นพลศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางมยุรี สายืน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางจิราพร กตารัตน์

นักวิชาการพัสดุ


นางไพรัตน์ กงนาง

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวปรีญาพร สว่างอารมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววิลาวัลย์ ชำมะลี

นักวิชาการเงินและบัญชี


หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพูลสมบัติ พัสดร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ


นางอุมาพร พัฒผล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.