วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
Untitled Document
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ค่านิยมองค์กร
  ยุทธศาสตร์
  นโยบาย
  คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นค 1
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  Data : - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน